Arrow_left Terug

Zoeken

close
Over Niebo Services Projecten Onze producten Locaties en contact
chat

Meer weten?
Wij bellen u graag terug

Huurvoorwaarden NIEBO International BV:

Om u een optimale service en garantie te kunnen geven, hebben we een aantal huurvoorwaarden opgesteld. Ze zorgen ervoor dat huren bij NIEBO voor beide partijen naar tevredenheid kan plaatsvinden. Deze afspraken en voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur die tussen de klant en NIEBO wordt gesloten.


ALGEMEEN

1. Plaats van verhuur
Als plaats waar de verhuur plaatsvindt, wordt door de klant en NIEBO gekozen voor het bedrijf van NIEBO.

2. Huurovereenkomst
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de klant en NIEBO de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het geval:
Bij afhalen, op het ogenblik dat de klant het gehuurde in ontvangst neemt bij NIEBO.
Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door NIEBO.

3. Reserveren
Het is mogelijk om bij NIEBO goederen voor verhuur voor een na de datum van reservering vallende periode te huren. De klant en NIEBO sluiten hiervoor dan eveneens een overeenkomst die de klant verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren.

4. Annuleren
De klant kan de overeenkomst die hij met NIEBO heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan.
In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt:

40% van de huurprijs
indien de huurperiode meer dan 3 maanden na de annuleringsdatum ligt;

50% van de huurprijs
indien de huurperiode meer dan 2 maanden na de annuleringsdatum ligt;

60% van de huurprijs
indien de huurperiode meer dan één maand na de annuleringsdatum ligt;

70% van de huurprijs
indien de huurperiode binnen één maand van de annuleringsdatum ligt;

80% van de huurprijs
indien de huurperiode binnen één week van de annuleringsdatum ligt.
De klant dient NIEBO schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.

5. Einde overeenkomst
De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan NIEBO de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van een Rechter nodig is, onverminderd het recht van NIEBO op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

In genoemde gevallen is NIEBO te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de klant terug te halen. De klant is verplicht aan NIEBO de door NIEBO gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt NIEBO bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. NIEBO is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de klant of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden.

Ingeval de tegenpartij een consument is, bedraagt het door NIEBO eventueel te vergoeden nadeel maximaal de huurprijs.

 

6. Aansprakelijkheid/Overmacht

NIEBO kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de klant stelt. Indien de wederpartij een consument is, kan de door NIEBO te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elk van NIEBO’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde-kontraktant van NIEBO mede van aan de basis ligt.

7. Huurprijs

De huur loopt door op zaterdag en zon- en feestdagen. Indien volgens de prijslijst huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van 8.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 17.00 uur. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 16.00 uur tot uiterlijk maandag 09.00 uur), voor een week 40 uren.

Voor de periode van een dag mag een klant het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag. De huurprijs wordt na teruggave van het verhuurde goed voldaan in het bedrijf van NIEBO. Huurprijzen zijn exclusief BTW en transport. Offertes en prijslijsten zijn voor NIEBO niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen.

8. Waarborgsom

Indien de klant niet op rekening huurt bij NIEBO wordt een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de klant een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan NIEBO de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van NIEBO op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de klant niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan NIEBO, door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

9. Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant:

a. direkt telefonisch, of per telefax, kontakt op te nemen met NIEBO. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.

b. indien de goederen door de expeditie van NIEBO c.q. de expeditie van derden naar het

bedrijf van NIEBO dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van NIEBO gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van NIEBO of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat de goederen bij NIEBO terug zijn een afspraak maken over het tijdstip van de telling. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat NIEBO dit binnen 10 dagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij NIEBO terug zijn schriftelijk weten. De klant krijgt dan 48 uren de tijd om bij NIEBO tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. NIEBO kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de klant berekenen.

c. beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de klant gehouden.

10. Schade, Verlies

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan NIEBO te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehoren aan NIEBOs te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan NIEBO te vergoeden.

b. Voor zoekgeraakt goed, waarvoor door NIEBO reeds de nieuwwaarde aan de klant berekend is en dat later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht wordt, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door NIEBO in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde.

c. NIEBO is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de klant, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant, behoudens een consument, zal NIEBO vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

d. De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen e/of toebehoren schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derde.

11. Expertise

De door NIEBO gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor rekening van de huurder.

De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door NIEBO geschat schadebedrag van € 750,00 of meer, expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door NIEBO aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden

€ 750,00 expertise wordt uitgevoerd door NIEBO.

12. Gebruik en Onderhoud

De klant stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij NIEBO terug te bezorgen in dezelfde staat als de klant het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft.

Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

13. Verplichtingen van de klant

De klant stemt er mee in NIEBO te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en NIEBO hiervoor te vrijwaren.

Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van NIEBO. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De klant of de derde dient NIEBO onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de klant of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van NIEBO dreigen te worden aangetast.

14. Boetes, belastingen

De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal voor hem, of derden, te zullen betalen.

15. Risico laden/lossen

De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor klanten die de goederen door NIEBO aangeleverd krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt NIEBO niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf van NIEBO gebeurt. Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van NIEBO, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant.

16. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij NIEBO worden teruggebracht, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de klant zich opzettelijk het gehuurde goed  toeeigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een vergoeding verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van NIEBO op volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft.

17. Hulp aan de chauffeur

Indien de door de klant toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane kosten door de klant betaald. NIEBO houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen.

18. Bezorgen en afhalen

a. NIEBO bezorgt uitsluitend op de begane grond. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft NIEBO het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. NIEBO kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat.

b. Indien partijen afspreken dat NIEBO het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan NIEBO heeft medegedeeld, dat NIEBO het verhuurde goed kan komen halen. De klant blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door NIEBO is opgehaald.

c. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid

gebracht voor transport, dan dient de klant de extra kosten die voor NIEBO hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.

d. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag

aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan kan NIEBO toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad.

19. Betaling

 Bij verhuur op langere termijn wordt de huur per 4 weken vooruit betaald. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan NIEBO zondermeer de klant in een procedure betrekken. NIEBO hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van NIEBO is de klant niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de nakoming, tenzij de klant een consument is.

20. Incasso

Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde voorwaarden is een vergoeding met een minimum van € 50,00 verschuldigd voor alle gemaakte kosten, buiten rechte, onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure. Daartoe hanteert NIEBO de navolgende buitengerechtelijke kosten;

over de eerste
€   3.000,00
15%
over het meerdere tot
€   6.000,00
10%
over het meerdere tot
€ 15.000,00
8%
over het meerdere tot
€ 60.000,00
5%
over het meerdere boven
€ 60.000,00
3%


21. Administratiekosten

Indien de klant in overleg met NIEBO op rekening wenst te huren is de klant voor het versturen van rekeningen beneden € 50,00 exclusief BTW aan administratiekosten een bedrag van € 5,00 verschuldigd.

22. Verzekering en de mogelijkheid van afkoop

NIEBO adviseert de klant:

a. zijn eigen goederen, opgeslagen in de containers van NIEBO, te verzekeren tegen brand, inbraak, lekkage etc.

b. de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal, aansprakelijkheid etc. te verzekeren.

NIEBO biedt de klant de mogelijkheid om schade aan het gehuurde goed tegen de navolgende condities af te kopen:

- de klant betaalt maximaal 10% toeslag boven de huursom;

- er worden géén kosten aan de klant berekend in het geval er sprake is van schade aan het gehuurde goed, met uitzondering van diefstal, zoekraken of zorgeloos c.q. foutief gebruik onder onduidelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schade aan een motor, die zonder olie of met verkeerde verlengkabels gebruikt wordt. In die gevallen komt de schade toch voor rekening van de klant. In het geval de klant niet afkoopt, dient hij het apparaat in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen, normale slijtage en gebruik uitgezonderd. Afkoop van schade is niet mogelijk voor alle producten.

23. Geschillen

Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de aangegane huurovereenkomst dan worden de geschillen die behoren tot bevoegdheid van de Rechtbank bij de Rechtbank te Maastricht aanhangig gemaakt, behoudens de geschillen die ontstaan met een consument.

Op alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing. Voorts is de Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.

Voor Belgische klanten is naar keuze van NIEBO de rechtbank te Brussel of deze te Oudenaarde bevoegd en is Belgisch recht van toepassing suppletief aan de huidige voorwaarden.


MACHINES EN APPARATEN

24. Reiniging

De apparatuur dient schoon teruggegeven te worden, anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn indien verf, beton, etc. op de apparatuur is gedroogd.

25. Defect raken

NIEBO garandeert, dat de machines en apparaten de werkzaamheden waarvoor ze zijn geconstrueerd kunnen uitvoeren. Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien apparaten tijdens het gebruik niet naar behoren werken of defect raken dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met NIEBO. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. NIEBO is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan de gehuurde apparaten.

26. Onderhoud en gebruik

De klant verklaart periodiek de apparatuur te controleren en deze niet verder te gebruiken wanneer deze defect raakt. Servicebeurten gebeuren door en voor rekening van NIEBO. De klant verklaart de apparatuur tijdig voor servicebeurten aan te bieden. Het dagelijks onderhoud gebeurt door en voor rekening van de klant.

27. Brandstof en olie

De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van juiste brandstof en olie of een juiste stroomvoorziening van de motor. De brandstof is voor rekening van de klant. NIEBO betaalt de motorolie. De klant bewaart de kwitanties. Dagelijks dient het oliepeil te worden gecontroleerd.

28. Veiligheid

De veiligheid is een zaak van de klant zelf. NIEBO verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaatst waarschuwingstekens waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de klant of die van derden kan NIEBO niet instaan.

29. Risico’s

De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan c.q. van de klant of anderen. De klant verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

30. Deskundigheid

De klant verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen.

31. Ploegendiensten

De huurprijs is berekend op 1 ploegendienst (8 werkuren). Bij 2 ploegendiensten (16 werkuren) dient huurder een toeslag van 80% van het basisbedrag aan NIEBO te voldoen.

Bij 3 ploegendiensten (24 werkuren) dient huurder een toeslag van 80% + 60% van het basisbedrag aan NIEBO te voldoen.

 

 

TENTEN/CONTAINERS EN TOEBEHOREN

 

Artikel 32:

Indien de door de klant gehuurde tent/container met eventueel toebehoren door NIEBO dient te worden geplaatst, wenst NIEBO de plaats waar de tent/container dient te worden geplaatst op het moment van de reservering te vernemen van de klant. Deze plaats wordt op het contract vermeld.

Indien containers verplaatst worden door de klant, hetgeen uitsluitend met schriftelijke toestemming van NIEBO mag, dient de klant de nieuwe plaats direct aan NIEBO te melden; anders worden hierdoor ontstane kosten berekend. Het terrein dient goed bereikbaar te zijn en berijdbaar voor zwaar verkeer, de ondergrond dient vlak en verhard te zijn.

De klant dient ervoor te zorgen dat de locatie, waar hij de gehuurde goederen geplaatst wil hebben, tot op maximaal 10 meter afstand te bereiken is met zwaar verkeer. De klant zal NIEBO vrijwaren van alle schade en kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het niet of slecht bereikbaar zijn van de locatie met zwaar verkeer.

Artikel 33:

Indien het terrein en/of de toegangsweg naar het terrein onvoldoende verhard dan wel ongeschikt is om met zwaar verkeer te berijden kan NIEBO de overeenkomst opheffen zonder dat NIEBO hiertoe overleg met de klant hoeft te plegen en zijn extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de klant.

Artikel 34:

De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent/container gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart NIEBO voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.

Artikel 35:

De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen waar de tent/container dient te worden geplaatst schriftelijk aan NIEBO mee te delen. Dit dient alleen te geschieden indien NIEBO de tent/container in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal de klant NIEBO hiervoor vrijwaren.

Artikel 36:

Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van de huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan of vakkundig in de containers geladen te zijn om zodoende een spoedig transport door middel van vrachtwagens/containers te bevorderen.

Artikel 37:

De klant is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar zodra sneeuw op de tenten ligt.

Artikel 38:

Tenten worden in de periode oktober tot en met maart alleen verhuurd als de klant het stormrisico voor zijn risico neemt. NIEBO adviseert de klant de tent(en) tegen storm te verzekeren.

39. Opslag van goederen in containers

NIEBO is niet aansprakelijk voor schade die bij opslag van goederen in containers van NIEBO wordt toegebracht aan goederen van een klant die daarin zijn opgeslagen bijv. door lekkages, brand, diefstal, transport, defekt raken.

Artikel 40:

Indien de goederen na het verstrijken van de huurperiode niet uit de container zijn verwijderd, wordt de prijs die per dag wordt berekend voor de opslag doorberekend.

Deze extra kosten komen voor rekening van de klant. NIEBO heeft dan het recht 30 dagen na het verstrijken van de huurtermijn de goederen te verkopen en zich uit de opbrengst te voldoen.

PARTY-GOODS

41. Afwaskosten

Het is mogelijk om party-goods na afspraak vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs en onder volgende voorwaarden:

- glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd te zijn en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn

- borden dienen afgeveegd te zijn

- bestek dient afgeveegd te zijn en per soort gesorteerd

- afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden42. Vloerbedekking

- De klant zorgt ervoor dat bij het leggen van vloerbedekking de vloer schoon is. Indien de vloer naar het oordeel van NIEBO niet schoon is, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades voor rekening van de klant.

- Snijwerk dat naar oordeel van NIEBO onvermijdelijk is bij het leggen van vloerbedekking is voor rekening van de klant. De kosten hiervoor bestaan naast de huurprijs, uit het arbeidsloon voor het versnijden en de vervangingsprijs van de versneden vloerbedekking.

 

43. Linnengoed, Parasols etc.

De klant dient goederen van stof, die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen, anders ontstaan vochtvlekken die niet te verwijderen zijn.